Η εταιρεία Keller είναι από τους ηγέτες διεθνώς στην κατηγορία της Αγκύρια για εργασίες αντιστήριξης Φρεατοπάσσαλοι Έρευνα υπεδάφους θεμελίωσης με την μέθοδο της δυναμικής πενετρομέτρησης (DPH) ή δειγματοληψίας Soilcrete - Ενεμάτωση με υψηλή πίεση (Jet grouting) Ενεμάτωση με χημικά υλικά για δημιουργία στεγανοποιητικής πλάκας Αντιστήριξη πρανών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και αγκύρια IBO Βαθιές διατρήσεις για εκμετάλλευση της γεωθερμίας, εγκατάσταση οργάνων μέτρησης, φρεατίων άντλησης υπόγειων υδάτων Έλεγχος καταλληλότητας για εμπηγνυόμενους πασσάλους MESI Ενεμάτωση χαμηλής πίεσης για στεγανοποίηση φραγμάτων Το μόνιμο αγκύριο της Κέλλερ Χρήση Soilfrac για αποκατάσταση καθιζήσεων Σταθεροποίηση με μικροπασσάλους

Ελλάδα

Keller, ο συνεργάτης σας για εξειδικευμένες γεωτεχνικές κατασκευές και βαθιές θεμελιώσεις στην Ελλάδα

Δουλεύουμε για σας, επικοινωνήστε μαζί μας!

Κέλλερ Ελλάς Α.Ε. – Γεωτεχνικά Έργα

Ανθέων 102
57019 Ν. Επιβάτες – Θεσσαλονίκη

Τηλ. 23920/75475 · Φαξ 23920/75575
office.thessaloniki@keller.gr

Υπεύθυνος: Διπλ. Πολ. Μηχ. Wolfgang Smon

Αεροδρόμιο «Μακεδονία»...

Αεροδρόμιο «Μακεδονία» Βαθιά Δονητική Συμπύκνωση, Video|Βίντεο ...

Οι τομείς δραστηριότητας μας είναι

  • Αντιστηρίξεις
  • Θεμελιώσεις νέων κατασκευών
  • Επισκευές και ενισχύσεις
  • Ανυψώσεις προβληματικών κατασκευών
  • Προβλήματα υδροφόρου ορίζοντα

www.keller.gr

Keller